Posts tagged ‘funcionari interí’

desembre 7th, 2011

Els 7 grans col·lectius socials a Espanya. EMPLEATS PÚBLICS (2)

Cal diferenciar els conceptes “d’empleat públic” i “funcionari”. Els empleats públics poden ser funcionaris de carrera (els que comunament s’entén per funcionaris, 1’6M a Espanya), funcionaris interins (375.000) i personal laboral o eventual (687.000, que es regeixen per l’Estatut dels treballadors i altres normes laborals). Així doncs, dels 2’5 milions d’empleats públics espanyols, el 40% no tenen plaça en propietat. I el 75% té 22 dies hàbils de vacances com la resta de treballadors. i els sous públics -d’entre 1.200 i 3.500 euros bruts al mes- no són competitius en el mercat. Els fiscals, metges, mestres, inspectors d’hisenda, tècnics d’Ajuntament, administratius, funcionaris de presons, policies o infermers no se senten privilegiats per treballar al servei de l’Estat. I a més, han de lluitar contra l’imaginari col·lectiu que els presenta com a treballadors improductius.

La quantitat d’empleats públics és un altre tema recurrent: són molts?, ¿pocs?. Cal tenir en compte que el 43% és personal docent i sanitari, una xifra voluminosa però que permet atorgar a aquests serveis un caràcter universal i gratuït. I un altre 20% se li atribueix als empleats que atenen els ciutadans en els més de 8.000 municipis. Comparativament, Espanya es mou en xifres europees molt similars.

F0nt: El País, “Radiografía de los funcionarios en España”, 28.05.10

Encara que defenso la necessitat i la utilitat de l’empleat públic, algunes coses han de canviar:

- Que Espanya es mogui en la banda mitjana europea no vol dir que es justifiqui aquesta quantitat ni la proporció. És molt possible que la Vella Europa tingui, en conjunt, un excés d’empleats públics que està llastrant la seva evolució. Facilitem el treball amb sàvies decisions. Com la gran part d’empleats públics treballen en l’Administració Local, reduïm els municipis a la recerca de pobles més grans i ciutats més petites.

- Cal revisar els pactes de la funció pública amb la societat. Els funcionaris i les funcionàries han de ser molt més eficients amb els assumptes dels ciutadans en pro de la qualitat del servei. Han de treballar molt més dur i amb menys drets socials que abans. Potser alguns empleats públics hauran de cobrar menys i altres hauran de guanyar més. Reajustaments per productivitat social. I ser més exigents (i menys indulgents) amb la ciutadania davant l’incompliment de la llei.

El món necessita empleats públics eficients, garants dels drets civils, socials i econòmics. Innovació a la recerca d’eficiència. Però si continuen suportant, gairebé en exclusiva, les mesures anti-crisi, la seva resposta pot ser la més dura dels 7 col·lectius. Siguem prudents.

Anar a Els 7 grans col·lectius socials a Espanya